Privacy

Binnen Moviera wordt gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, (keten)partners en externe relaties. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle persoonsgegevens die wij verwerken. Onze cliënten, medewerkers en externe relaties moeten kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. Dat is voor onze cliënten extra van belang, om het vertrouwen in de hulpverlening te behouden maar ook voor de waarborging van hun eigen veiligheid. Met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens leven wij regels na die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet op basis van deze wet ( UAVG) en de wet- en regelgeving die op onze sector van toepassing is. Voor onze bedrijfsvoering houden wij ons aan de wetten en regelgeving omtrent financiële verslaglegging en verantwoording en goed werkgeverschap.

Wijzigingen in dit privacyreglement
Moviera kan wijzigingen aanbrengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U Movierat dan op de hoogte van eventuele wijzigingen. 

Toepasselijkheid van dit privacyreglement
Dit privacyreglement geldt voor cliënten, sollicitanten en medewerkers van Moviera, bezoekers van onze website en locaties, onze (keten)partners en externe relaties.

Contactgegevens
Moviera is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacyreglement. U kunt ons altijd bellen, schrijven en/of mailen via het contactformulier. Moviera heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) in dienst die intern toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Moviera
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede
088 3744 744
info@moviera.nl
www.moviera.nl

Informatie verstrekken over u aan personen en/of organisaties vindt alleen plaats met uw toestemming. In uitzonderingsgevallen kan Moviera, op basis van de wet, verplicht zijn gegevens over u aan derden te verstrekken. Mocht dit zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Moviera deelt uw persoonsgegevens met:

  • Organisaties of personen als dit noodzakelijk is voor de hulpverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gemeentelijk beleid of met uw uitdrukkelijke toestemming.
  • Organisaties of bedrijven die in het kader van onze bedrijfsvoering, hulp- en dienstverlening uw gegevens verwerken. Met hen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om er voor te zorgen dat zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens kun garanderen. Moviera Movierat verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • Personen en instanties van wie het de taak is om onze bedrijfsvoering, hulp- en dienstverlening te evalueren, te controleren, en/of te toetsen.
  • Onderzoeksinstituten voor onderzoek en ontwikkeling van de hulpverlening. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd en niet te herleiden tot u als persoon.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken?
Bij het verzamelen van uw gegevens informeren we u over uw rechten met betrekking tot de door ons van u verzamelde gegevens. U heeft recht op inzage, afschrift, correctie, verwijdering, beperken van de verwerking, overdragen en het recht op het intrekken van een door u gegeven toestemming. Voordat de rechten als hieronder worden toegekend, wordt eerst uw identiteit deugdelijk vastgesteld (het overleggen van een identiteitsbewijs). Zie voor een nadere toelichting https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.

U kunt een verzoek schriftelijk indienen via de eerder vermelde contactgegevens of mondeling bij uw hulpverlener of andere medewerker van Moviera. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk een gemotiveerd antwoord geven, maar uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van uw verzoek.

Als we uw verzoek niet zomaar kunnen of mogen inwilligen dan kunnen we de termijn als dat nodig is, met nog eens twee maanden verlengen. In dat geval zal Moviera u binnen één maand, na ontvangst van uw verzoek, op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging.

Als u een verzoek tot inzage schriftelijk wilt doen, dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Moviera moet uw identiteit vaststellen voordat gegevens kunnen worden verstrekt of gewijzigd. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Recht op inzage en afschrift
Iedere persoon, ook een kind van 12 jaar en ouder, heeft het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en om de gegevens in te zien. Ouders met gezag/wettelijke vertegenwoordigers kunnen inzage krijgen in de gegevens van hun kind tot zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet. Wanneer het kind 16 jaar of ouder is, oefent hij/zij dit recht zelfstandig uit en moet hij/zij eerst toestemming geven, voordat ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) de gegevens mag inzien. Het is mogelijk dat wij niet alle gegevens verstrekken. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens van derden, en persoonlijke notities.

Recht op correctie
U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Recht op beperking en verwijdering
U mag vragen om het verwijderen van (delen) van uw persoonsgegevens. Alhoewel Moviera een verzoek tot (gedeeltelijk) verwijderen in principe moet inwilligen, is het niet altijd mogelijk. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van een bepaalde periode, en soms zijn we gebonden aan onze zorgplicht ten opzichte van u of anderen. Daarover zullen we u dan informeren.

Recht op overdragen
Op uw verzoek gaan wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen aan u of een andere organisatie van uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst en de overdracht geen afbreuk doet aan de rechten van anderen.

Recht van bezwaar
Indien wij gegevens van u verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. Recht op het intrekken van gegeven toestemming. U heeft altijd het recht om een door u gegeven toestemming in verband met uw persoonsgegevens weer in te trekken.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Bij Moviera kunt u uw klacht zowel mondeling als schriftelijk (per brief of e-mail) worden ingediend. Het e-mailadres voor klachten is klachten@moviera.nl.

Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is op de volgende manieren te bereiken:

Telefonisch: 088 – 1805 250 (maandag t/m vrijdag; 9.00 tot 17.00 uur)
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl