Functieomschrijving

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de integrale aansturing van de werkorganisatie en weet vanuit een eigentijdse, aansprekende visie op de aanpak van huiselijk geweld en brede kennis en ervaring in het sociale domein, op proactieve wijze richting te geven aan de strategie en verdere doorontwikkeling van Moviera als toekomstbestendige, slagvaardige maatschappelijke organisatie.

Werken op een plek waar verschil maken op nummer één staat

Een thuis moet voor iedereen een veilige plek zijn. Toch worden nog steeds veel vrouwen, kinderen maar ook mannen geconfronteerd met geweld in huiselijke sfeer. Geweld komt voor in alle vormen van relaties. Moviera maakt zich sterk voor laagdrempelige hulp en advies aan alle betrokkenen bij huiselijk geweld Moviera is een belangrijke ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld in de regio Utrecht en Gelderland.

Inhoud van de werkzaamheden

De komende jaren zijn een aantal belangrijke kerntaken voor de directeur-bestuurder te onderscheiden:

  • Versterken én borgen van kwaliteits- en beleidsdenken binnen de werkorganisatie
  • Implementatie en borging van Moviera 3.0, waarin de visie en kaders voor de doorontwikkeling van de hulpverlening van Moviera zijn beschreven
  • Versterken van / blijvend investeren in de samenwerking met (onder meer) gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en reclassering in de regio, met als doel dat in de eerste plaats de pleger het huis uit gaat in plaats van het/de slachtoffer(s), waarbij Moviera een signalerende en regierol kan vervullen

  • Versterken van (ver)binding binnen de organisatie; verankering van eigenaarschap binnen de zelfsturende/resultaatverantwoordelijke teams binnen de werkorganisatie
  • Doorontwikkelen van hulp aan kinderen
  • Positionering en profilering binnen de keten en versterken van de regionale en landelijke samenhang en netwerken; landelijk aandacht blijven vragen voor de aanpak van huiselijk geweld
  • Versterken van de interne organisatie en meer bedrijfsmatig, zakelijk denken (‘huis op orde’)
  • Realisatie van twee ambitieuze nieuwbouwtrajecten in Utrecht en Arnhem vraagt expliciete aandacht van de bestuurder

Wij zoeken

De directeur-bestuurder is de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen, draagt de ontwikkelambitie van Moviera rond (duurzaam herstel van) veiligheid uit, creëert draagvlak voor gewenste veranderingen en weet deze ook te implementeren. Hij/zij is zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van Moviera en beweegt zich soepel in het spel tussen en met ketenpartners en ziet landelijke samenwerking en samenhang als belangrijke randvoorwaarde om succesvol te kunnen opereren op lokaal, regionaal én landelijk niveau. Daarnaast gaat aandacht uit naar enerzijds het vergroten van de kwaliteit van de hulpverlening, profilering van de expertrol, verder expliciteren van de prestaties naar cliënten, ketenpartners en financiers en anderzijds het ‘verbinden’ binnen de werkorganisatie.

Dit laatste vraagt om heldere kaders en communicatielijnen, een adequate PDCA-cyclus, onderlinge afstemming en het stellen van prioriteiten, maar ook ruimte voor creativiteit en innovatie. De dialoog met management, professionals en medewerkers met als doel het verder verbeteren van de werkprocessen en (maatschappelijke) prestaties (waaronder de implementatie van de kaders uit het Keurmerk Vrouwenopvang), is daarbij essentieel. Net als een respectvolle en constructieve verstandhouding met de diverse geledingen, zoals Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe vormen van medezeggenschap.

Wij vragen

Geschikte kandidaten beschikken over een academisch denk- en werkniveau (bij voorkeur beleid en management gezondheidszorg, bedrijfskunde) en hebben bewezen vanuit een bestuurlijke/eindverantwoordelijke, integrale managementfunctie in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie te inspireren en te binden. Kennis van het brede veld van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning is onmisbaar. Kandidaten beschikken over een overtuigende visie op (duurzaam herstel van) veiligheid binnen de veranderende context van het sociale domein. Een geschikte kandidaat heeft ervaring met het succesvol managen van veranderingsprocessen en aantoonbare ervaring met maatschappelijk ondernemerschap.

Naast een inhoudelijke betrokkenheid zijn zij financieel en bedrijfskundig onderlegd; zij hebben ervaring met nieuwbouwprojecten en schakelen soepel tussen inhoud, bedrijfsvoering, financiën en HR. Een geschikte kandidaat heeft inzicht in eigentijdse verhoudingen tussen bestuur en Raad van Toezicht; ervaring en affiniteit met medezeggenschap en cliëntenparticipatie, mede gezien de resultaatverantwoordelijkheid van de teams.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving (Klasse II (zorg). Het betreft een fulltime functie. Aanstelling geldt in eerste instantie voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Diversiteit

Moviera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers. Wij spannen ons in om een mix van talenten, mannen, vrouwen, jongeren en ouderen aan ons te binden. Voor dit doel zoekt Moviera haar medewerkers in alle bevolkingsgroepen en culturen.

Informatie en reageren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de website van Wesselo & Partners.

Bijzonderheden

Interne kandidaten gaan voor op externe kandidaten.

De Werkgeverij

Moviera is lid van de Werkgeverij. Dit betekent dat je als (toekomstig) medewerker jouw werkzekerheid vergroot. Je vergroot kennis en ontwikkelt je netwerk, houdt de regie op jouw loopbaan en haalt nog meer voordelen uit dit lidmaatschap. Kijk voor meer informatie en voor een overzicht van de deelnemende organisaties op www.dewerkgeverij.nl. Vemeld indien je werkzaam bent binnen de Werkgeverij, dit duidelijk in je sollicitatiebrief.

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.