Ketensamenwerking als middel om vooruit te komen

Moviera wil graag zo vroeg mogelijk bij mensen thuis aan de slag. En dat kan alleen als we in nauwe samenwerking met wijkteams, politie en andere partijen vroegtijdig signalen oppikken en snel handelen. Daarom zet Moviera sterk in op netwerkontwikkeling. Een gesprek met vertegenwoordigers van de vijf centrumgemeenten.

Regelmatig komen beleidsadviseurs van vijf gemeenten uit Gelderland en Utrecht samen met Moviera voor overleg. De beleidsadviseurs zijn belangrijke sleutelfiguren: zij kennen allerlei ketenpartners, vooral op ambtelijk niveau. Speciaal voor het jaarbeeld gaven ze hun visie op netwerkontwikkeling. Aan tafel: Beppie Soetens (gemeente Arnhem), Carolien van der Have (gemeente Apeldoorn), Angela Koopmans (gemeente Nijmegen), Wendy Smulders (gemeente Ede), Madelon Kloosterboer (gemeente Utrecht) en Marleen van Eijndhoven (bestuurder Moviera).

Marleen: “We zetten sterk in op netwerkontwikkeling omdat we geloven dat hierin de oplossing ligt voor een duurzame aanpak van huiselijk geweld. Ons doel is het creëren van veiligheid in en om gezinnen en het verstevigen en vergroten van het sociale netwerk van cliënten.” Madelon: “Dat is ook onze visie. Door samenwerking kunnen we passende ondersteuning bieden die aansluit bij de vraag van de cliënt – in de hele keten, van preventie tot nazorg. Een goede samenwerking valt of staat bij een nauwe en continue afstemming tussen de diverse schakels in die keten, waaronder ook de cliënt en zijn of haar netwerk.”

Gelijktijdig samenwerken
Wendy: “Bij het netwerk van de cliënt is mogelijk veel steun te halen. Het is aan Moviera maar ook aan andere partijen om te beoordelen hoe onveilig iemand zich voelt. En in hoeverre het netwerk kan helpen om weer stappen vooruit te zetten. Ketensamenwerking zie ik als middel om weer vooruit te komen.” Beppie: “Van oudsher zijn we gewend om volgordelijk samen te werken. Daarbij gaat de verantwoordelijkheid van de één naar de ander. Maar we gaan er steeds meer naar toe om gelijktijdig samen te werken. Samen een analyse maken, goed afspreken wie wat doet en hoe je elkaar informeert.”

APAMoviera190404_42

Op de foto staan (v.l.n.r.): Angela Koopmans (gemeente Nijmegen), Wendy Smulders (gemeente Ede), Carolien van der Have (gemeente Apeldoorn) en Beppie Soetens (gemeente Arnhem).

Moviera in de Wijk
Madelon: “In Utrecht en Arnhem zie je hier mooie voorbeelden van: Moviera in de Wijk. In dit innovatieve project worden allianties en coalities met en rondom gezinnen gecreëerd. Het doel is dat zij de regie over het eigen leven terugkrijgen en zelfstandig verder kunnen met behulp van de opgebouwde steunstructuren in de wijk.” Carolien: “Het versterken van het netwerk helpt mensen om weer regie over hun eigen leven te krijgen als er geen steunend netwerk aanwezig is. Zo niet, dan wordt dit een van de doelen van de ondersteunende begeleiding. Daar zijn onze voorzieningen ook op gericht: elkaar ontmoeten en elkaar helpen.”

Expertise
Marleen: “Ik waardeer het in deze groep dat we creatief innoveren en met elkaar meedenken. Maar zaken kunnen altijd beter. Hebben jullie adviezen voor 2019 en verder?” Angela: “Werken vanuit een goede analyse en
expertise, dat is belangrijk. En van daaruit kijken of er zwaardere hulp nodig is. Maar het systeem is nog niet zo ingericht. Jeugdzorg bijvoorbeeld staat apart. Dit zou meer geïntegreerd moeten zijn om een goede analyse te kunnen maken. Een uitdaging is het bij elkaar krijgen van verschillende bekostigingssystemen. Hoe zien jullie dat?” Wendy: “Ik vind dat professionals elkaars expertise moeten vertrouwen. Daar hoort ook met elkaar evalueren en leren bij, om dat vertrouwen te houden en de samenwerking verder te brengen.”

Vertrouwen
Wendy vervolgt: “Bij een situatie waarin sprake was van mensenhandel werd een zorgcoördinator betrokken. Een expert op dit vlak. Door elkaar te kennen en te vertrouwen op haar expertise, kan een sociaal team snel goede hulp inzetten zonder een brede uitvraag ‘over’ te doen. Omdat deze zorgcoördinator heel goed weet waarover ze het heeft en haar netwerk kent, worden haar adviezen ook overgenomen. Dat voorkomt vertraging en dubbele kosten.”

Beeldvorming
Carolien: “Er is veel geregeld aan de voorkant, denk aan preventie en landelijke projecten zoals ‘Geweld hoort nergens thuis’. Maar de professionals in het veld, de aanbieders, moeten het doen. Zij krijgen steeds meer te maken met complexe situaties.” Marleen: “Het is mijn wens om nog duidelijker te communiceren waar mensen moeten zijn. Veel vrouwen hebben geen idee waar ze terecht kunnen in een onveilige situatie. Daarnaast wil Moviera langdurig mensen volgen, zodat ze nabijheid om zich heen weten. Dit kan door iemand van Veilig Thuis, maar ook door een vrijwilliger of iemand uit het netwerk.”

Inzet ervaringsdeskundigen
Marleen: “Vertrouwen op elkaars expertise kan ook voorkomen dat mensen steeds weer moeten verhuizen. Zorg dat iemand kan wortelen op de plek waar hij of zij al woont en dat alle partijen samenwerken om deze situatie te handhaven. Daarmee help je iemand echt vooruit.” Wendy: “En ervaringsdeskundigen inzetten. Ik kan me voorstellen dat dat heel erg helpt.” Marleen: “Dit is inderdaad hoopvol en ondersteunend.”

Terug naar nieuwsoverzicht