Opvang en begeleiding

Moviera heeft verschillende soorten opvang en begeleiding in huis.

Crisisopvang
Moviera heeft 59 plaatsen voor (acute) eerste opvang. Vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en hun kinderen kunnen hier maximaal zes weken blijven.
Tijdens de opvangperiode wordt er samen met de cliënt gekeken hoe ze verder wil met haar leven: terug naar huis en partner, een nieuwe woning zonder partner, of is vervolgopvang en begeleiding nodig? Ook krijgt een vrouw ondersteuning bij het regelen van praktische zaken zoals het aanvragen van een uitkering.

Noodopvang
Heeft een vrouw (met haar kinderen) direct opvang nodig omdat ze thuis niet langer veilig is, dan kan ze buiten kantoortijden of in het weekend terecht op een noodbed van Moviera. De noodbedden zijn ondergebracht bij verschillende opvanglocaties van Moviera.

Vervolgopvang
Vrouwen die na de eerste opvang nog langer opvang en begeleiding wensen/nodig hebben, kunnen (met hun kinderen) terecht bij één van de 45 plaatsen voor vervolgopvang. Gemiddeld wonen cliënten hier vier tot zes maanden.

Ambulante woonbegeleiding / Begeleid Wonen
Vrouwen die na de eerste of vervolgopvang naar een woning verhuizen – zonder partner – en nog begeleiding wensen/nodig hebben, kunnen (met hun kinderen) terecht bij één van de 48 plaatsen voor begeleid wonen. De woningen staan soms op naam van de cliënt en soms op naam van Moviera.
Wekelijks komt een hulpverlener langs om te ondersteunen bij zaken als de opvoeding van de kinderen, het zoeken naar werk of een geschikte opleiding. Gemiddeld duurt de begeleiding een jaar.

Jong Volwassenen
Er zijn 20 opvangplaatsen voor jonge vrouwen die zeven maanden zwanger zijn – of al jong moeder – en hun kinderen. Hulpverleners begeleiden hen bij allerlei leefgebieden: zwangerschap en bevalling, ouderschap en opvoeding, dagbesteding (opleiding, werk), sociaal netwerk, financiën of huisvesting. In fasen wordt gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Jonge moeders wonen de eerste zes maanden bij de opvang. Daarna kunnen ze nog een jaar in een woning met begeleiding wonen. Gemiddeld duurt de begeleiding anderhalf jaar.

Hulp aan kinderen
Moviera onderscheidt zich van andere organisaties met specifieke hulp en zorg aan kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. In de loop der jaren is veel expertise opgebouwd.
Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om op te groeien. Als een kind huiselijk geweld heeft meegemaakt (gezien, gehoord en/of gevoeld), is die veiligheid aangetast. De gevolgen van huiselijk geweld zijn groot voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Aparte aandacht en begeleiding is nodig om de ervaringen te verwerken.
Pedagogische medewerkers en gezinsbegeleiders bieden hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders (moeders en vaders).

Safe Houses
Vrouwen die in acuut (levens)gevaar zijn kunnen via Moviera op een geheim adres terecht. Moviera vangt deze vrouwen op in overleg met de politie.

Mannenopvang
Ook aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld of eergerelateerd geweld – en hun kinderen – biedt Moviera opvang en begeleiding. Moviera werkt in de regio Utrecht samen met De Tussenvoorziening; er zijn 10 opvangplaatsen. Voor mannen die in acuut levensgevaar verkeren, zijn er onderduikadressen in Nederland.

Slachtoffers van mensenhandel
Moviera coördineert de hulp aan alle vrouwen en mannen die het slachtoffer zijn van mensenhandel.
De zorgcoördinatoren geven slachtoffers informatie over juridische zaken, het hulpaanbod en opvangmogelijkheden. De coördinatoren zorgen ervoor dat het slachtoffer hulp krijgt en dat de verschillende instanties hierin samenwerken. Daarnaast ondersteunen de zorgcoördinatoren de hulpverleners die de slachtoffers begeleiden en geven ze informatie waar die ontbreekt.
Om de hulpverlening rond slachtoffers van mensenhandel zo goed mogelijk te laten verlopen, werken de coördinatoren samen met het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha). Vaak hebben slachtoffers te maken met veel verschillende instanties in verschillende steden. Informatie over CoMensha is te vinden op www.mensenhandel.nl

Ouderenhulp
Moviera heeft momenteel nog geen specifieke opvangmogelijkheden voor ouderen die mishandeld worden en de thuissituatie moeten ontvluchten. Moviera is hierover in gesprek met haar ketenpartners in de ouderenzorg. Op dit moment wordt er een oplossing gevonden binnen de reguliere opvang.

Samen Geweldloos Verder
Er is sprake van geweld tussen u en uw partner, u heeft samen kinderen en u wilt het gezin bij elkaar houden? Dan is Samen Geweldloos Verder iets voor u.
Samen Geweldloos Verder is een kortdurend begeleidingstraject voor partners in een gezinssituatie. De doelen van de begeleiding zijn:

 • het partnergeweld stoppen;
 • toekomstig geweld te voorkomen;
 • de relatie tussen de partners te herstellen.

Het traject biedt u en uw partner ondersteuning door individuele gesprekken. De hulpverlening start met een individueel gesprek met de partners. Bent u allebei gemotiveerd om hulp te accepteren en te veranderen?

 • Ja, u en uw partner gaan met elkaar het gesprek aan. In deze gesprekken gaat het over: stoppen van geweld en bewustwording van alternatieve manieren om conflicten op te lossen. Kinderen, familieleden en/of belangrijke anderen van beide partners kunnen betrokken worden bij de hulpverlening.
  U en uw partner voeren maximaal tien gesprekken. Het traject sluit af met een evaluatie.
 • Nee. Na de motivatiefase bestaat ook de mogelijkheid dat de partners besluiten de relatie te stoppen. In dat geval voert Moviera een gesprek over uw veiligheid en de eventuele kinderen. Indien nodig wordt u verwezen naar een ander Moviera-traject of naar een samenwerkingspartner.

Ambulante gesprekken
U bent slachtoffer en/of pleger van huiselijk geweld, u wilt het geweld stoppen en u bent 18 jaar of ouder? Dan kunt u gebruikmaken van onze hulp via Ambulante gesprekken.
Na de aanmelding volgt een intakegesprek, waarin u met een hulpverlener uw hulpvraag bespreekt. Daarna bepaalt u uw doelen en legt deze vast in een actieplan. Tijdens de gesprekken vergroot u uw vaardigheden om geweld te voorkomen. In de toekomst herkent u beter de signalen waardoor herhaling van geweld wordt voorkomen.
Het begeleidingstraject bestaat uit maximaal 10 gesprekken van 1,5 uur. Aan het eind van het traject vindt een evaluatie plaats.

AWARE (Abused Women Active Response Emergency)
U wordt ernstig bedreigd of gestalkt en heeft extra veiligheidsmaatregelen nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor Aware.
Aware is een alarmsysteem (kastje met halszender) dat bedoeld is voor mensen die zijn mishandeld, worden belaagd en/of bedreigd door hun (ex-)partner of andere personen uit de relationele sfeer. Het systeem is 24 uur per dag actief en staat rechtstreeks in verbinding met de politie. Via GPS kan de politie de locatie van het apparaat altijd traceren. Als er een dreigende situatie is en u slaat alarm via Aware, zal de politie zo snel mogelijk naar uw adres komen ter ondersteuning.

De belangrijkste voorwaarden voor Aware zijn:

 • U wordt begeleid door een hulpverlener.
 • U heeft geen contact meer met de belager/bedreigende persoon.
 • U heeft aangifte van belaging/bedreiging gedaan of
 • Er is een aanzegging wederrechterlijke belaging.

Tijdens een intakegesprek neemt een hulpverlener deze voorwaarden met u door. De aanmelding wordt gescreend door politie en hulpverlening (indicatiecommissie). De aansluitperiode van het alarmsysteem is zes maanden.

Moviera begeleidt u bij de aansluiting, het gebruik van het alarmsysteem en het doen van aangifte bij de politie na een alarmering. In de aansluitperiode heeft u regelmatig contact met onze Aware-medewerker. Bij andere problemen verwijzen wij u naar relevante Moviera-projecten of naar samenwerkingspartners.
Moviera werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidshuizen en andere relevante ketenpartners.