Voor professionals

Moviera maakt zich sterk om huiselijk geweld in al zijn vormen aan te pakken. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. In Nederland zijn diverse vormen van geweld samengebracht onder de noemer huiselijk geweld. Het kan daarbij gaan om partnergeweld, kindermishandeling, geweld tegen ouderen, jeugdprostitutie, eergerelateerd en seksueel geweld.

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor en kent geen kleur. Een op de vijf mensen krijgt er in zijn of haar leven mee te maken. Per jaar zijn 200.000 mensen slachtoffer van ernstig en/of terugkerend huiselijk geweld. Iedere 6 minuten wordt een melding gedaan.

Het onderzoek ‘Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld’ gepubliceerd in januari 2018 schetst het volgende beeld:

  • Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel
  • 1 op de 2 Nederlanders kent iemand die te maken heeft gehad met partnergeweld
  • 1 op de 20 jongeren vindt verkrachting van een vrouwelijke partner aanvaardbaar
  • Mannen zijn toleranter ten aanzien van partnergeweld dan vrouwen

Moviera werkt in alle gemeenten in de provincies Gelderland en Utrecht. Moviera medewerkers zijn specialisten en hebben korte lijnen met ieder om u heen, wat hun vakmanschap versterkt. Onze aanpak van huiselijk geweld bestaat uit: vroeghulp en advies, voorlichting en training, ambulante specialistische begeleiding en opvang. Moviera werkt nauw samen met onder andere de Veilig Thuis-organisaties, wijkteams, Centra voor Jeugd & Gezin en Veiligheidshuizen. Deze organisaties zijn het meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze samenwerking werken wij graag met u, als professional, aan een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld.

Slachtoffers, plegers en getuigen: signalering en bewustwording
Er rust nog veel taboe op huiselijk geweld. Het is moeilijk om over te praten: voor slachtoffers en plegers. Zij lopen er niet mee te koop en ze zijn er niet trots op. ‘Als me dat gebeurt dan …’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Uit onderzoek blijkt dat slacht-offers niet of pas in een laat stadium een beroep doen op de hulpverlening. Tegen die tijd heeft geweld vaak al ernstige vormen aangenomen.

Huiselijk geweld kan jarenlang onzichtbaar blijven voor de buitenwereld. Met het oog op het aantal meldingen per jaar is de kans erg groot dat u binnen uw beroep te maken krijgt met huiselijk geweld. Als professional heeft u een belangrijke rol in het signaleren en stoppen van geweld.

Het is belangrijk dat u de signalen van huiselijk geweld herkent, weet hoe u het gesprek met uw cliënten en familieleden kan aangaan en weet naar wie en hoe u cliënten kunt verwijzen voor hulp.

Voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen
In het kader van signalering en bewustwording van huiselijk geweld organiseert Moviera in samenwerking met Veilig Thuis–organisaties voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is er uitgebreid aandacht voor uw vragen. Naar aanleiding van uw vragen verzorgt Moviera trainingen waarin verdieping van de onderwerpen centraal staat bijvoorbeeld het vergroten van handelingsbekwaamheid bij het bespreken en /of aanpakken van huiselijk geweld. In vervolgtrainingen brengen de deelnemers de praktijkervaringen in. Vanuit de verschillende perspectieven wordt de problematiek besproken. Professionals leren vaardigheden om huiselijk geweld bij cliënten of familieleden aan de orde te stellen. Ook is de samenwerking met ketenpartners onderdeel van de training.

De onderwerpen zijn partnergeweld, huiselijk geweld en kindermishandeling (meldcode en vroeg signalering), (werken met de meldcode bij) eergerelateerd geweld, mensenhandel / jeugdprostitutie, (signaleren en handelen bij) ouderenmishandeling en ontspoorde zorg en gastlessen in het onderwijs aan leerlingen en docenten van het VMBO, MBO en HBO.

Moviera sluit aan in de wijk
Om slachtoffers, plegers of getuigen van huiselijk geweld zo goed mogelijk te ondersteunen, werken onze ambulante specialisten ook in de wijken om op basis van uw vragen een geweldsanalyse te maken en een advies te formuleren. Het resultaat van het advies is tweeledig: de cliënt krijgt inzicht in de aard en oorzaak van het geweld. Het cliëntadvies is gericht op veiligheid. De professional wordt geadviseerd over de vervolgstappen in het begeleidingstraject.
Naast trainingen kunnen wij professionals ook adviseren en coachen bij het bespreekbaar maken van geweld en de helpende hand bieden bij het opstellen van een plan van aanpak.
In het vervolgtraject biedt Moviera een aantal specialistische trajecten voor slachtoffers, plegers en kinderen. Het gemeenschappelijk vertrekpunt van het specialistisch traject is de hulpvraag van de cliënt. De trajecten worden aangeboden in de wijk; dichtbij de cliënt en de professional.

Individuele trajecten

  • Toekomst zonder Geweld is een reeks gesprekken voor mannen en vrouwen / slachtoffers of plegers van huiselijk geweld die 18 jaar of ouder zijn. Tijdens de begeleiding krijgt de cliënt inzicht in de eigen situatie. Er worden doelen opgesteld om naar toe te werken. Op deze manier leert de cliënt de eigen situatie te versterken en het geweld te stoppen. Moviera gelooft in de kracht van de cliënt.
  • Samen Geweldloos Verder is een begeleidingstraject voor beide partners om het ontstane geweld in de relatie te doorbreken. Het traject bestaat uit tien gesprekken waarin de partners werken aan het stoppen en voorkomen van geweld en aan herstel van de relatie.
  • Aware is een persoonlijk alarmsysteem voor mensen die te maken hebben met ernstige belaging of bedreiging in een (afhankelijkheids) relatie. Aware betekent Abused Women Active Response Emergency. Het systeem bestaat onder andere uit een GPS, is 24 uur per dag actief en staat rechtstreeks in verbinding met de politie.

Groepstrajecten voor volwassen en kinderen
‘Bepaal uw eigen toekomst’ is een cursus voor volwassen. We doen dit in nauwe samenwerking met andere professionals. De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Deelnemers hebben verschillende resultaten genoemd zoals: Binnen mijn relatie zijn zaken positief veranderd, ik kan nu beter mijn grenzen stellen en ik ben goed doorverwezen voor verdere hulp rond de problemen binnen mijn relatie.

‘Let op de kleintjes is een laagdrempelig preventieprogramma voor kinderen en hun ouders die betrokken zijn (geweest) bij huiselijk geweld. Het programma bestaat uit: oefenen van vaardigheden om de weerbaarheid te vergroten, bespreekbaar maken van geweld en leren omgaan met conflictsituaties (thuis, op school). De deelnemers wonen in uw wijk en/of wonen tijdelijk bij Moviera. Het programma is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en de groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 kinderen.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Eergerelateerd geweld is een overkoepelde term voor alle vorm van geweld om te voorkomen dat de familie-eer wordt aangetast. Zowel meisjes en vrouwen als jongens en mannen kunnen slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. Als u vermoedt dat uw cliënt of leerling te maken heeft met eergerelateerd geweld, is het belangrijk actie te ondernemen. Deze vorm geweld vraagt een andere aanpak dan bij andere vormen van huiselijk geweld. Een verkeerde aanpak kan het slachtoffer in gevaar brengen. Moviera is expert op het gebied van eergerelateerd geweld.

Slachtoffers mensenhandel Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en de persoonlijke integriteit. Iedereen heeft recht op een veilig bestaan waarin geen plaats is voor mensenhandel en uitbuiting.
Moviera biedt hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers en getuigen van mensenhandel. Ons doel is om een passend hulp- en ondersteuningsaanbod te organiseren voor slachtoffers, het behartigen van de belangen van slachtoffers en hun rechten te waarborgen.

Slachtoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures. Om vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel adequaat te begeleiden, is specifieke kennis nodig m.b.t het strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke traject, maar ook op het gebied van psychosociale begeleidingsmogelijkheden bij mensenhandel gerelateerde problematieken.

Slachtoffers van mensenhandel hebben (deels) andere behoeften ten aanzien van opvang, begeleiding en hulpverlening dan de ‘standaard-bewoners’ van bijvoorbeeld de (vrouwen)opvang; veelal slachtoffers van huiselijk geweld of dak- en thuislozen. Ook geldt er specifieke regelgeving die niet altijd eenvoudig is. Dit alles maakt dat voor de opvang en begeleiding van slachtoffers mensenhandel specifieke expertise vereist is.
Veel slachtoffers van mensenhandel verblijven niet in een opvanginstelling waardoor ook ambulante hulpverlening nodig is. Daarnaast blijven slachtoffers die uit de opvang vertrekken vaak behoefte houden aan begeleiding. Dit vindt deels plaats vanuit de nazorg door de opvangvoorzieningen, maar voor een groot deel ook niet.

De zorgcoördinator zorgt er ook voor dat – vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject – de coördinatie van de ondersteuning en begeleiding van slachtoffers goed verloopt en dat de juiste procedures worden opgestart.

Ouderenmishandeling bestaat uit het handelen en het nalaten van handelen waarvan een oudere die afhankelijk is schade ondervindt. Specifiek voor ouderenmishandeling is dat ook veel financiële uitbuiting en onthouding van zorg of aandacht gesignaleerd wordt. Ouderen zoeken vaak zelf geen hulp vanwege schaamte, angst, loyaliteit en hun afhankelijkheid. Moviera richt zich op ouderen, hun omgeving en mantelzorgers met als doel het voorkomen van overbelasting om daarmee het risico op ouderenmishandeling te verkleinen. Door informatie te geven en in gesprek te gaan over grenzen en mogelijkheden zullen ouderen en hun omgeving beter in staat zijn hulp te zoeken indien nodig en maatregelen te kunnen nemen om geweld of ontspoorde zorg te voorkomen.

Opvang
Komt u in uw werk een zo schrijnende situatie tegen dat het slachtoffer meteen in veiligheid moet worden gebracht. Moviera biedt ook bescherming; we hebben plaatsen voor (acute) eerste opvang voor mannen en vrouwen, en hun kinderen, die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.
Tijdens en na de opvangperiode ondersteunen de Moviera-medewerkers de cliënt vanuit het vertrouwen dat de cliënt de regie en de greep heeft of terugkrijgt op het eigen leven.
Ambulante hulpverlening vindt ook plaats na de opvang, om de opvangperiode zo korte mogelijk te kunnen laten zijn.