Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijk kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het gaat om lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld.

Ook kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld zijn vormen van huiselijk geweld.

Het geweld hoeft niet per se thuis/in huiselijke kring te gebeuren. Het gaat wel altijd om geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Denk onder andere aan slachtoffers van mensenhandel en van loverboys. Ook stalking valt onder huiselijk geweld. Huiselijk geweld kent dus vele vormen.

Mannen, vrouwen, kinderen en ouderen, iedereen kan slachtoffer van geweld zijn. De plegers zijn (ex-)partners, gezinsleden (ouders, broer, zus), familieleden en huisvrienden. Het gaat niet alleen om heterorelaties, maar ook om homoseksuele relaties.

Iemand kan zowel pleger als slachtoffer van geweld zijn, of getuige daarvan.

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor en kent geen kleur. Een op de vijf mensen krijgt er in zijn/haar leven mee te maken.

Maar geweld is nooit normaal!

Moviera helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld om het geweld te stoppen. Moviera geeft advies en informatie, biedt hulp en begeleiding en geeft onderdak als dat nodig is vanwege de veiligheid van de slachtoffers.

Eergerelateerd geweld
U heeft te maken met eergerelateerd geweld. Hierbij gaat het om lichamelijk of geestelijk geweld dat gebruikt wordt om de eer van een man, een vrouw en/of de familie te beschermen en/of te herstellen.

Een familie(lid) probeert er op alle mogelijke manieren voor te zorgen dat de familie-eer niet geschonden wordt. U mag niet alleen naar buiten, u mag niet omgaan met wie u wilt, u wordt door uw familie onder druk gezet om iets te doen wat u niet wilt. De zwaarste vorm van eergerelateerd geweld is eerwraak. Dan wordt iemand gedood als ultieme poging om de eer te redden.

Er is een verschil tussen:

  • de algemene familie-eer, waarbij vooral de goede naam (reputatie) van de man en/of het aanzien van de familie een rol speelt, en
  • de seksuele familie-eer, waarbij de kuisheid van de vrouw of man en het waken over die kuisheid door de familie centraal staat.

Als de schending van de eer alleen binnen de familie bekend is, kan het probleem binnen de eigen familie worden opgelost en geheim worden gehouden.
Als ook ‘de buitenwereld’ op de hoogte is, kan de familie te maken krijgen met roddels, sociale druk, uitsluiting of andere maatregelen. Er wordt schande over de familie gesproken. De ‘geschonden’ familie zal dan de eer moeten herstellen om weer een goede naam te krijgen. De schenders worden bestraft voor het schenden of verliezen van die eer en kunnen slachtoffer worden van geweld.

Redenen voor het geweld kunnen zijn: het protesteren tegen voorgenomen uithuwelijking, de wens om het huwelijk te willen beëindigen, het (dreigende) verlies van de maagdelijkheid. Eergerelateerd geweld treft niet alleen vrouwen, maar ook mannen in geval van homoseksuele of lesbische geaardheid.
Zowel vrouwen als mannen kunnen slachtoffer en pleger zijn. Ook kunnen plegers van of aanstichters tot eergerelateerd geweld slachtoffers worden.

Moviera biedt hulp aan slachtoffers, plegers en getuigen van eergerelateerd geweld.

Geweld tegen mannen
Dat ook mannen geconfronteerd kunnen worden met geweld in afhankelijkheidsrelaties, is minder bekend. Dat komt enerzijds doordat het erkennen van gevoelens van onmacht de meeste jongens en mannen niet gemakkelijk afgaat. Zij willen niet als slachtoffer gezien worden, ze willen zich niet onmachtig voelen.
Als mannen thuis mishandeld worden, stoppen ze verdriet, pijn, angst of schaamte liever diep weg. De eerste stap naar de hulpverlening nemen ze niet óf pas heel laat, als ze zelf alles al geprobeerd hebben. Anderzijds maakt de buitenwereld, de samenleving, het ze niet makkelijk. Mannen die thuis mishandeld worden en dit bekendmaken, worden maar al te vaak domweg niet geloofd. Meer informatie over mannenopvang / mannenhulpverlening vindt u ook onder onze publicaties,  https://www.moviera.nl/mannenopvang-in-nederland/ en www.mannenmishandeling.nl

Huiselijk geweld in het gezin
U heeft te maken met geweld in uw eigen gezin: lichamelijk, psychisch of seksueel geweld tussen gezinsleden. Het geweld treft de kinderen en/of de (stief)ouders/verzorgers. U kunt pleger of slachtoffer zijn, of allebei, of getuige van het geweld.

Het geweld begint meestal met een enkele klap en kan uitgroeien tot structureel geweld dat dagelijks plaats vindt. De pleger voelt zich vaak gefrustreerd of machteloos, waardoor hij of zij geweld gaat gebruiken. Het slachtoffer is vaak afhankelijk van de pleger, isoleert zich van de buitenwereld en zo ontstaat patroon van geweld in het gezin.

Het kan thuis gezellig zijn, maar als er spanning of stress is, kan de sfeer omslaan naar agressie en geweld. Deze onvoorspelbaarheid is voor alle gezinsleden onveilig.

Meestal is het geweld in het gezin een geheim voor andere mensen. Erover praten is moeilijk, omdat mensen zich schamen, denken dat ze de enige zijn in hun omgeving of omdat ze denken dat het zo hoort. Zonder hulp is het ontzettend moeilijk om uit deze patronen te komen

Geweld is nooit normaal. Moviera biedt u hulp om huiselijk geweld aan te pakken en patronen te doorbreken.

Kindermishandeling
U vermoedt dat een kind mishandeld wordt. Kindermishandeling kan bestaan uit lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of getuige zijn van huiselijk geweld.

Kinderen die mishandeld worden of huiselijk geweld meemaken, groeien op met een fundamentele verwarring over de betekenis van liefde, geweld, intimiteit en veiligheid. Het tast het vertrouwen in zichzelf en in andere mensen aan.
Vier van de vijf kinderen blijven de gevolgen van het geweld merken. Ze hebben angst en verdriet of vertonen gedragsproblemen.

Waar huiselijk geweld is, zijn kinderen altijd slachtoffer: 80 procent van de kinderen merkt het geweld tussen hun ouders; 30 tot 60 procent van kinderen wordt zelf mishandeld.
Ouders willen het beste voor hun kind en het niet mishandelen. Toch gebeurt het, omdat ouders vol spanning en stress zitten, gefrustreerd zijn en zich machteloos voelen.

Moviera biedt hulp bij het stoppen van kindermishandeling. Dat past bij de aanpak van huiselijk geweld. Niet alleen voor de slachtoffers en plegers van nu, maar ook voor de volgende generatie.
Als u vermoedt dat een kind mishandeld wordt, is het belangrijk om hulp op gang te brengen.

Mensenhandel en loverboys
U bent slachtoffer of getuige van mensenhandel. Er is sprake van mensenhandel als iemand (man of vrouw) uitgebuit wordt, door onder dwang iets te moeten doen waar een ander geld aan verdient. Mensenhandel komt voor in verschillende sectoren, zoals de prostitutie, horeca, landbouw. Ook gedwongen criminaliteit, zoals het onder dwang handelen van drugs, valt onder mensenhandel.

Welke hulp bieden we?
• informatie en advies
• Oriënterend gesprek en/of intake
• Doorverwijzing naar de meest passende organisatie
Zorgcoördinatie
• Opvang en begeleiding binnen Moviera

Mishandeling van ouders door kinderen
U heeft kinderen en wordt door uw kind(eren) mishandeld. Het gaat meestal om verbaal en lichamelijk geweld, maar het kan ook seksueel geweld zijn.

Mishandeling van ouders door kinderen komt in alle lagen van de bevolking voor.
Het opvoeden van kinderen kan zwaar zijn voor ouders. Dan kan de situatie ontstaan dat kinderen – vanaf ongeveer 12 à 14 jaar – hun ouders de baas worden. Ouders kunnen of durven geen grenzen meer te stellen aan het gedrag van hun kinderen.

De ouders kunnen zich steeds minder verweren tegen de verbale agressie van hun kinderen. Ze worden uitgescholden, vernederd, gecommandeerd en bedreigd. Ook schoppen en slaan de kinderen hun ouders.
Ouders zwijgen: ze hopen dat hun kinderen dan zullen ophouden en dat de situatie niet erger wordt. Ouders schamen zich, ze denken dat het hun schuld is en vragen zich af waar het is misgegaan.

De kinderen, opgroeiende pubers, zien hun ouders als vijanden. Tegelijkertijd voelen de kinderen zich ook schuldig en schamen ze zich voor hun agressieve gedrag. Ze voelen zich gefrustreerd en uiten dat in geweld naar hun ouders.

Moviera biedt hulp aan ouders en kinderen om het geweld tussen beiden te stoppen.

Ouderenmishandeling
U bent al op leeftijd en u wordt niet goed verzorgd of zelfs mishandeld. Bij ouderenmishandeling gaat het om lichamelijk geweld, bedreiging, financiële uitbuiting, verwaarlozing of seksueel misbruik.
Plegers van ouderenmishandeling zijn vaak familieleden: (schoon)zoon, (schoon)dochter of kleinkinderen.
U hoort of leest er bijna nooit iets over. Toch komt ouderenmishandeling veel voor, in alle lagen van de bevolking.

De zorg voor een ouder iemand (mantelzorg) kan een zware taak zijn, zeker in combinatie met werk en een gezin. Er zijn wel eens van die momenten waarop het allemaal teveel wordt. Dan kan het uit de hand lopen: iemand verliest z’n geduld en reageert dat af op die oudere mens. Of iemand heeft eigenlijk geen zin in die zorg, houdt post achter, zorgt dat er geen bezoek komt of drukt geld achterover.
Ook kan de zorg voor een oudere (te) zwaar worden door ziektes als dementie en Alzheimer, waardoor de oudere verandert.

Mishandelde ouderen vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Ze zwijgen of ontkennen dat er iets aan de hand is uit schaamte, angst, loyaliteit naar de pleger of vrees voor opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Ze zijn voor hun zorg afhankelijk van die ander.

Partnergeweld
U heeft te maken met geweld van uw partner: geweld tussen partners in hetero-, homo- en lesbische relaties. Het kan gaan om lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Het geweld treft zowel mannen als vrouwen. Partnergeweld komt in alle lagen van de bevolking voor. Opleiding, geloof en leeftijd spelen geen rol.

Het geweld is vaak een patroon geworden. Na een gewelddadig incident volgt er vaak een verzoening door de partners. Ze schamen zich voor het geweld en beloven beterschap. Door het geweld kunnen slachtoffers last krijgen van psychische klachten, concentratieproblemen en lichamelijke klachten. Ook kan partnergeweld leiden tot verslaving als vlucht voor de problemen.

Als de partners kinderen hebben, kunnen kinderen getuige zijn van het partnergeweld. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor kinderen.

Moviera biedt hulp aan partners om het geweld in de relatie te stoppen. In een aantal gesprekken leert u samen om het gedrag te veranderen.

Seksueel geweld
U heeft te maken met seksueel geweld. U wordt gedwongen tot seksuele handelingen door fysiek geweld, bedreigingen met geweld, chantage en/of misbruik van macht. Het kan gaan om ongewenste seksuele toenaderingen, seks in ruil voor gunsten, aanranding, verkrachting, incest, seksueel misbruik en seksuele intimidatie.
Ook loverboypraktijken en cyber-abuse vallen onder seksueel geweld. Cyber-abuse zijn allerlei vormen van seksueel geweld via internet.

  • Seksueel misbruik wordt vaak gebruikt wanneer het slachtoffer een kind is of iemand met een (verstandelijke) handicap.
  • Incest is seksueel misbruik door familieleden.
  • Seksuele intimidatie bestaat uit ongewenste seksuele opmerkingen en aanrakingen, ongewenste pogingen om een seksuele relatie aan te gaan, vaak gecombineerd met machtsmisbruik of chantage.
  • Aanranding is iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van seksuele handelingen.
  • Verkrachting is het met geweld (of dreigen met geweld) seksueel binnendringen van iemands lichaam.

Seksueel geweld komt in alle lagen van de bevolking voor en kent geen kleur. Zowel vrouwen als mannen zijn slachtoffer van seksueel geweld.
Plegers kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Het zijn (ex-)partners, familieleden, vrienden, kennissen, collega’s of onbekenden die u seksueel lastig vallen of seksueel geweld aandoen.

Moviera biedt slachtoffers, plegers en omstanders hulp bij seksueel geweld.

Stalking
U heeft last van stalking. Stalking is iemand stelselmatig lastigvallen door diegene op een hinderlijke en bedreigende manier te achtervolgen. Het kan gaan om een ex-partner, familielid of bekende die het slachtoffer stalkt. De stalker achtervolgt iemand al dan niet openlijk, probeert voortdurend in gesprek te komen of stuurt dreigende berichten via sms, mail of telefoon. Ook openlijke bedreiging op straat of in huis is een vorm van stalking.

Stalking tast het dagelijks leven, het welzijn en de gezondheid van het slachtoffer aan. Iemand staat machteloos, vragen om te stoppen met stalken helpt niet: de stalker gaat door. Het dagelijks leven is moeilijk vol te houden en kan zelfs verziekt worden. Het slachtoffer durft of kan zich niet meer vrij bewegen thuis of in het openbaar. Iemand wordt voorzichtig en bang, ook om kinderen en familie die lastiggevallen worden.

De mensen om u heen kunnen verschillend reageren op de stalking. Ze nemen u in bescherming, twijfelen aan uw verhaal (‘Waar rook is, is vuur’.) of geloven het niet.

Wat kunt u tegen stalking doen?

  • Houd een logboek bij van alle acties die tegen u gericht waren.
  • Breng het gedrag van de stalker in kaart. Schrijf kenmerken van deze persoon op. Houd veranderingen in het gedrag bij.
  • Licht de politie in. Maak een afspraak met uw wijkagent via het nummer 0900 – 8844. Vertel over uw situatie.

U kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis voor een advies. Bij ernstige gevallen zullen de medewerkers van Veilig Thuis samen met u kijken naar de mogelijkheden om uw veiligheid te vergroten. Dat kan een beveiligingssysteem (Aware) zijn, maar er zijn meer mogelijkheden, afhankelijk van uw situatie.

Geweld is nooit normaal. Moviera biedt u hulp om stalking te stoppen.

Jong Volwassenen
Je bent tussen de 14 en 23 jaar oud en je bent zwanger – of je bent al moeder. Je woont niet meer bij je ouders, je kan bij niemand terecht. Je hebt hulp nodig met geld, woning, werk en relaties, met zwangerschap en bevalling, met ouderschap en opvoeding.

Moviera biedt hulp aan tiener- en jonge moeders vanaf zeven maanden zwangerschap. Er zijn 20 opvangplaatsen waar jonge moeders met hun kinderen kunnen wonen en begeleiding krijgen. Daar werk je aan je zelfstandigheid en de toekomst voor jou en je kind(eren).